Redaktionskommitté

Redaktionskommitté för Vägval i skolans historia

 

 

Sara Backman Prytz sv mindreSara Backman Prytz, Uppsala, är gymnasielärare i svenska och historia, och fil. mag. i litteraturvetenskap. Sara disputerade 2014 på avhandlingen “Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930” vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

 

 Joanna-GiotaJoanna Giota, Göteborg är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Huvudsakligt forskningsintresse är barns och ungdomars egna syften med att gå i skolan och härmed hur olika typer av motivation hänger samman med deras prestationer över tid, deras självuppfattning och välbefinnande, framtida studieval, familjebakgrund och kön. Vilken inverkan faktorer såsom läroplaners innehåll och gestaltning samt stödinsatser har på elevers växande och livschanser ligger också inom forskningsintresset. Studierna bygger på longitudinella och nationellt representativa data.

 

Magnus Hultén, Linköping Biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Huvudsakligt forskningsintresse är policy, bedömning och utbildningshistoria med inriktning mot naturvetenskap och teknik i folkskola och grundskola. Han driver det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Elever på gränsen, en studie av de senaste decenniernas reformer av den svenska skolan. Han driver även projektet Animerad kemi, ett projekt om animation som hjälpmedel i yngre barns lärande av kemi, finansierat av Skolforskningsinstitutet.

 

 

Anna_larssonAnna Larsson, Umeå är professor  i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen rör främst utbildningshistoria och samhällsvetenskapshistoria. Efter disputationen 2001 har hon inom det utbildningshistoriska området publicerat monografin Musik, bildning, utbildning: Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar (2007), antologin Fostran i skola och utbildning: Historiska perspektiv (2010) samt ett antal artiklar bland annat om barns sociala liv i skolan.

 

Linné-Agneta-Foto-Fotograf-Linn-BjörkstrandAgneta Linné, Örebro är professor emerita i pedagogik vid Örebro universitet. Hennes forskning ägnas utbildningshistoria, läroplansteori, forskning om lärares utbildning och arbete samt kunskapstraditioner i högre utbildning. Ett spår gäller hur utbildning av lärare för obligatorisk skola tagit form historiskt, hur dess innehåll skiftat över tid utifrån förändrade samhälleliga intressen, värderingar och pedagogiska traditioner, och vilka krav som ställts på en god lärare i olika tider. Andra studier gäller lärares arbete och hur den pedagogiska praktiken kom att ta lektionens form, med givna regler för hur talet mellan lärare och elev skulle gestaltas. Under senare år har Agneta Linné också studerat möten mellan kunskapstraditioner och kunskapskulturer i högre utbildning. Hon har även undersökt liv och strategier hos kvinnliga pedagoger verksamma kring sekelskiftet 1900. (Foto: Linn Björkstrand)

 

Ulf-P-LundgrenUlf P Lundgren, Uppsala Professor emeritus, Uppsala universitet. Psykolog 1968, Filosofie doktor 1972, Docent Göteborgs universitet (1972), Professor pedagogik och Psykologi Aalborg universitet 1974, Professor pedagogik, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS) 1975, Rektor HLS 1990, Generaldirektör Skolverket 1991, Professor utbildningspolitik Uppsala universitet 2000, Huvudsekreterare Vetenskapsrådet 2004 – 2008. Senior professor Uppsala universitet 2009 – 2011.

Gästprofessor University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Deakin University, Australia, Mälardalens högskola, Linnéuniversitetet, Nationellt Centrum för Matematikundervisning, Göteborgs universitet.

Ordförande vetenskapliga rådet Psykologförbundet, Föreningen för svensk undervisningshistoria, Skolverksutredningen, Läroplanskommittén, Barnomsorg- skolakommittén, 1999 års skollagsutredning, Centre for Educational Research and Innovation, OECD.

Ledamot styrelsen för KK-stiftelsen, styrelsen för Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Pedagogiska nämnden,Mittuniversitets styrelse, Göteborgs universitetst styrelse, Utdanningvitenskapelige fakultetsstyret, Oslo universitet.

Sakkunnig utbildningsdepartementet, Sverige, Norge, Portugal, OECD, UNESCO, Europarådet, Världsbanken, Strategic Management Group OECD, Haut Conseil de l’évaluation de l’école, ministère éducation, Paris, SIA utredningen, Lärarutbildningskommittén,

Forskning, studier av klassrumsspråk, utvecklande av ramfaktorteorin som en del av läroplansteori, utvärderingsforskning, utbildningspolitik och utbildningshistoria.

 

Andreas-NordinAndreas Nordin, Växjö är filosofie doktor i Pedagogik och arbetar som lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han bedriver forskning inom områdena utbildningspolitik och utbildningsreformer ur jämförande och historiska perspektiv.

 

 

 

Johanna-RingarpJohanna Ringarp, Uppsala fil. dr i historia. Disputerade 2011 vid Lunds universitet på avhandlingen: Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling (Makadam förlag). Forskningen är främst inriktad på välfärds- och utbildningsfrågor. Sedan 2012 har hon en postdoktortjänst vid Uppsala universitet

 

sjogren_dDavid Sjögren, Uppsala FD, forskare i historia vid historiska institutionen, Uppsala universitet.  Han disputerade 2010 på en avhandling om svensk utbildningspolitik för inhemska minoriteter från sekelskiftet 1900 till grundskolans införande 1962. Hans forskning efter disputationen har bland annat behandlat den tidiga folkskollärarkårens relationer till skolledning, föräldrar och allmogen samt assimilerings- och integrationsaspekter gällande romer i Sverige under 1900-talet. Den senare forskningen har genomförts inom ramen för regeringens vitboksprojekt om övergrepp och oförrätter mot romer under 1900-talet, inom vilket han också var anställd som ämnessakkunnig.

 

elisabet-rudheElisabet Rudhe, Stockholm FK, Journalistexamen har varit journalist på Lärarnas tidning sedan starten 1990, dessförinnan på tidningen Fackläraren från 1986. Hon har också varit anställd som expert  vid Skolverket under några år på 1990-talet. Har bland annat skrivit om forskning för Lärarnas tidning. Är sedan hösten 2013 pensionerad från Lärarnas tidning.

 

joakim-landahlJoakim Landahl, FD i pedagogik, forskar i utbildningshistoria och har bland annat publicerat Stad på låtsas (2013), Den läsande läraren (2009) och Auktoritet och ansvar (2006). Under 2014 kommer han att påbörja arbetet med en biografi över Fridtjuv Berg. Joakim är ledamot i FSUH:s styrelse.

 

 

 

Bertil-BuchtBertil Bucht, Medlem i FSUH sedan 15 år. Utbildning: Fil lic. i slaviska språk, Lärarutbildning, Yrkeskarriär: Lärare, Universitetslektor, Metodiklektor, Skolledare 1971-76 Tjänsteman i Skolöverstyrelsen 1976-80, i Utbildningsdepartementet 1980-1995 och i Internationella programkontoret inom utbildningsområdet (EU-program) 1996-2006.Övertog 2006 redaktörskapet för Vägval från dess grundare Sven-Åke Johansson. Bertil är även ledamot i FSUH:s styrelse.

 

Robert-BodinRoger Bodin är speciallärare och var med om att bygga upp Individuella programmet vid Vallentuna gymnasium. Idag är han lärare vid gymnasieskolans introduktionsprogram, närmare bestämt Yrkesintroduktionen, Individuellt Alternativ och Språkintroduktionen. Från 1995 till 2007 var han ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, mellan 2001 och 2007 som vice ordförande. Roger är även ledamot i Stiftelsen SAF:s styrelse.

Dela texten via Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page