Alla inlägg av Elisabet Rudhe

Lärares mångsyssleri under 1800-talets andra hälft

JOHANNES WESTBERG

Arbetsvillkoren för lärare är och förblir omdiskuterade. En av de punkter som diskuterats under 2010-talet är frågan om vad lärare egentligen ägnar sin tid åt. En rapport från 2013 kunde därvidlag visa att grundskollärare enbart använde 34 procent av sin tid för att undervisa, och 12 procent för att planera undervisning. Resten användes åt bedömning, administration, omsorg och ordning och så vidare. Redan 2011 kunde Lärarförbundets Eva-Lis Sirén hävda att ”[m]ångsyssleriet måste får ett omedelbart slut och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för en rimlig arbetsbörda för lärarna”. I denna artikel kommer jag att ge en historisk bakgrund till denna diskussion kring lärares yrke.

Fortsätt läsa Lärares mångsyssleri under 1800-talets andra hälft

Modersmålsutbildningens policy i Sverige 1957-2017

NUHI BAJQINCA

Under min doktorsutbildning vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet har jag ofta tänkt på min roll som forskare inom modersmålsutbildning. Som albansktalande migrant till Sverige har jag också ett annat modersmål än svenska. När jag själv formellt kom i kontakt med det svenska språket från Kosovo i början av 1990-talet, blev det tydlig för mig hur kraftfullt språk kan vara när det gäller utbildning och integration i ett nytt utbildningsystem och samhälle. Detsamma gäller, antar jag, för de flesta individer i Sverige vars modersmål inte är svenska. Föreliggande artikeln grundas på min avhandling Mother Tongue Education – The Interest of a Nation (2019). Den övergripande sammanfattning som jag har bearbetat från min avhandling handlar om modersmålsutbildningens policy med fokus på hur den svenska nationalstatens politik och samhällsförändring har präglat statusen och positioneringen av modersmålsutbildningen i det svenska skolsystemet från 1957 till 2017. Med modersmålsutbildning avses utbildning i modersmålet som ett skolämne för elever vars modersmål inte är svenska.

Fortsätt läsa Modersmålsutbildningens policy i Sverige 1957-2017

Svensk läraretidning – en fråga om facklig sammanhållning (1)

JOAKIM LANDAHL

Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) – föregångaren till Lärarförbundet – bildades 1880 och året därpå kom det första numret av dess organ, Svensk Läraretidning. Tillkomsten av föreningen och tidningen var ett uttryck för att folkskollärarkåren började formera sig som ett kollektiv. Inom ramen för föreningen och tidningen skrev man sin egen historia, sökte påverka den nationella utbildningspolitiken och genomförde olika typer av fortbildningsinsatser. Den här artikeln ger exempel på hur denna gemenskap byggdes upp, men också hur gemenskapen utmanades av intern splittring.

Fortsätt läsa Svensk läraretidning – en fråga om facklig sammanhållning (1)

Från fri tidning till utförsäljning – en reporters berättelse

ENIKÖ ARNELL-SZURKOS

Under perioden jag arbetade på Lärarförbundets tidningsavdelning pågick en betydande nedmonteringen av förutsättningarna för ett fritt journalistiskt arbete. Det började med några lugna år, men förvandlades sedan till ett turbulent kapitel i mitt yrkesliv. Jag kommer att beskriva ”förändringsresan” som slutligen ledde till att Lärarförbundets tidningsavdelning våren 2019 lades ner, och tidningsproduktionen lades ut på contentbyrån Make Your Mark, ett bolag inom Aller media.

Fortsätt läsa Från fri tidning till utförsäljning – en reporters berättelse

Striden om en fri och obunden fackförbundstidning

STEN SVENSSON

Lärartidningen/Svensk skoltidning startade 1967 när Sveriges Lärarförbund och Sveriges Småskollärarförbund gick samman i ett förbund och bildade Sveriges Lärarförbund. Sammanslagningen ägde rum några år efter att den nioåriga grundskolan hade införts och inför att gymnasieskolan byggdes ut i början på 1970-talet. Hela den offentliga sektorn, inklusive skolan, växte kraftigt under dessa år och antalet medlemmar i lärarförbunden ökade.

Fortsätt läsa Striden om en fri och obunden fackförbundstidning

Inledning

JOANNA GIOTA

De fyra artiklarna som presenteras i tidskriften Vägval utgår från temat ”Hjärnan, lärandet och framtidens skola”. Artiklarna diskuterar hur skolan med stöd i modern hjärnforskning och ökad kunskap om hjärnan tillsammans med pedagogisk forskning kan visa vägen till större kreativitet, socioemotionell kompetens, inre motivation, känsla av gemenskap och livslångt lärande för eleverna. Dessa förmågor tillsammans med kognitiva sådana påverkar elevers resultat och välmående i skolan och rustar dem bäst för en snabbt föränderlig framtid.

Fortsätt läsa Inledning

“Från järnåldern till hjärnåldern!”

AADU OTT

Skulle den här artikelns målsättning kunna beskrivas med hjälp av ovanstående citat?

Citatet har formulerats av professor Rolf Ekman. Jag har, med tillstånd av Rolf, använt citatet som rubrik på föreläsningar inom ramen för Chalmers samhällsorienterande kurser. Citatet associerar till Bohusläns historiska hällristningar och till den moderna hjärnforskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Citatet fångar lite av vår föränderliga tidsanda: tvånget att alltid befinna sig i ständig utveckling och förändring. Att alltid sträva efter det som kan skönjas bortom dagens kunnande. Att ständigt passera gränser mellan olika ämnesdiscipliner. Men att ändå bygga på ”etablerad kunskap och beprövad erfarenhet.”

Fortsätt läsa “Från järnåldern till hjärnåldern!”

Kreativitet – mänsklighetens viktigaste resurs

PER-OLOF NILSSON

Vår omvärld förändras nu extremt snabbt. Vi förnyar ständigt vår teknologi, men glömmer de mänskliga systemen. Vår hjärna är i stort sett densamma som när vi levde nere i Afrika och har inte alls anpassats till vårt accelererande samhälle, vilket har fått stora negativa konsekvenser.
De förändringar som hotar mänskligheten måste redan nu bemötas. Kreativitet är därvidlag vår största resurs. Tyvärr nämns detta inte explicit detta bland EUs åtta nyckelkompetenser, även om kreativitet antas ingå implicit. Modern neurovetenskap visar att med hjälp av hjärnans plasticitet kan kreativitet läras, som vilken annan färdighet som helst. Om kreativitet införs i skolans undervisning skulle vi få kraftfulla verktyg för att bemöta hoten mot mänskligheten.

Fortsätt läsa Kreativitet – mänsklighetens viktigaste resurs

Blir man bättre i skolan av musik?

BJÖRN VICKHOFF

År 2018 publicerade BBC ett inslag om en skola i England: ”How a school in Bradford is beating the odds with music.” Skolan ligger i ett utsatt område. De flesta eleverna har engelska som andraspråk. Förklaringen som gavs i programmet var att skolan satsat på musik. Eleverna fick kollektivt engagera sig i att spela och att röra sig till musik. De elever som gått längst i skolan låg bland de 2% i landet som förbättrat sig mest i matematik och engelska. Det är en anmärkningsvärd förbättring. I programmet hörs rektorn säga: ”Det är ett stort tryck på skolorna nuförtiden att inte hålla på med konstnärliga ämnen för man är rädd att andra ämnen kommer att ta stryk. I själva verket är musik och konst grundvalen för pedagogisk framgång.”
Programmet väcker frågor: Kan man lyfta en skola med musik? Hur ska man använda musik i skolan som estetiskt övergripande lärprocess? Vilka skolor är mest mottagliga för metoden?

Fortsätt läsa Blir man bättre i skolan av musik?