Recension: Att möta tidens krav

JOHANNA RINGARP

I boken Att möta tidens krav skildrar författaren Leif Mathiasson initierat och kunnigt Lärarförbundets historia och utveckling från bildandet 1991 fram tills idag. 

1990 beslutade Svenska Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund att gå samman och bilda Lärarförbundet. Från början hade tanken varit att få med även Lärarnas Riksförbund (LR) i det gemensamma förbundet, för att på sätt få en organisation som samlade alla lärare. LR valde emellertid att ställa sig vid sidan om. Lärarnas fackliga organisationer har dock – beroende på vilka politiska vinder som har blåst, ibland arbetat tillsammans, ibland var för sig, arbetat för att höja professionens status och lärarnas löner. Hur samarbetet har sett ut förbunden emellan och vilka val Lärarförbundet har gjort beskrivs utförligt i Att möta tidens krav. 

Boken beskriver dels stora politiska beslut med bäring på utbildningspolitiken, så som kommunaliseringen 1989, det fria skolvalet och förändringar inom lärarutbildningen. Dels interna diskussioner i organisationen till följd av politiska processer, regeringsskiften och en förändrad styrning av skolan, såsom mål- och resultatstyrning och det ökade granskningssamhälle. Kopplat till detta redovisas också de olika skolmyndigheternas tillkomst och ansvarsområde, samt vilken betydelse de politikens skiftande fokus har haft för lärarprofessionen och fackförbundets möjligheter att få sina visioner uppfyllda.  Extra intressant är kapitlet som visar på fackförbundets arbete internationellt, en historia som kanske är mindre känt. 

Varvat med beskrivningarna av samtiden finns intervjuer med tidigare och nuvarande aktiva förbundsmedlemmar, genom dessa porträtt, ges händelserna som skildras lite mer kött och blod. Frågor som ”varför blev du lärare” och ”vilka har varit de viktigaste frågorna för dig?” ger en bild av enskilda människors drivkrafter för att engagera sig. Ett nog så viktigt perspektiv att ha med sig i dag när färre ansluter sig till medlemsorganisationer. Forskningsrönen som refereras till är möjligen något snäv, men förhoppningsvis söker den intresserade läsaren upp det som saknas. 

Att möta tidens kravfår läsaren följaktligen en bit utbildningshistoria till livs, om än speglad utifrån förbundets perspektiv och utgångspunkter. Att kunna sätta in skeendet i sitt sammanhang och koppla till både riksdags- och interna beslut samt organisationsförändringar kräver goda kunskaper om samtiden och utbildningens utveckling under perioden. Att Mathiasson har allt detta märks tydligt.

Mathiasson, Leif, Att möta tidens krav. Om Lärarförbundet och dess samtid 1991-2016, Lärarförlaget, Stockholm, 2018


Johanna Ringarp är fil dr i historia och lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria. Hon disputerade 2011 vid Lunds universitet på avhandlingen: Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling (Makadam förlag).  Hennes forskning är främst inriktad på välfärds- och utbildningsfrågor. För närvarande forskar hon om etableringsutbildningar för nyanlända och om epilepsins historia i Sverige.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *