Tidigare årgångar av Vägval i Skolan

Tidigare årgångar av Vägval i skolans historia

2001 – 2012: Tolv år med Vägval i skolans historia

År 2001 sändes det första numret av tidskriften Vägval i skolans historia ut till alla medlemmar i FSUH (Föreningen för svensk undervisningshistoria).  Initiativtagare och redaktör var Sven-Åke Johansson. Med Vägval i skolans historia ville FSUH nå fler läsare och därmed fler medlemmarna. Man vände sig till skolstyrelseledamöter, skolledare, lärare och andra intresserade. Man ville stödja den alltid pågående debatten om skolan genom att ge den historiska bakgrunden till de vägval som fört fram till dagens skola. Vägval i skolans historia har sedan under tolv år utkommit med 38 nummer med inemot 200 artiklar om vilka vägar man under olika tider har valt för utvecklingen av vår skola.

2013: En vidare spridning genom digitalisering

Vägval i skolans historia har hittills tryckts och distribuerats med post till FSUH:s ca 300 medlemmar. Bl.a. för att öka tillgängligheten föreslogs vid FSUH:s årsmöte 2012 en digitalisering av alla artiklar som publicerats i Vägval i skolans historia. I de nummer av tidskriften som utgavs under 2012 aviserade FSUH:s styrelse en digitalisering av Vägval under 2013. Tidskriften kommer alltså i fortsättningen att ligga på en FSUH:s webbplats och aviseras via mail. Den kommer att finnas tillgänglig för nedladdning.

Varför digitalisering?

Flera fördelar kan vinnas med en digitalisering av tidskriften. Förutom att den nu alltså blir mer tillgänglig för systematiska studier, ges även möjlighet till ett större och bättre bildmaterial och snabbare uppdatering. Med digitaliseringen försvinner också de, för en liten förening som FSUH, stora portokostnaderna för utskick tre à fyra gånger om året. Styrelsen för FSUH ser detta som en viktig grund för att garantera en fortsatt utgivning av de uppskattade årsböckerna.

En vision för Vägval i skolans historia i digital form

Förändringen av Vägval i skolans historia ska inte stanna vid distributionsformen. Vägval i skolans historia kommer att fortsatt betona det historiska perspektivet och som tidigare beskriva vilka alternativ som funnits.

Men vi lever nu i en tid där utspel, reformer och insatser görs – och rimligen kommer att fortsätta – i en aldrig tidigare sedd omfattning. Därför vill vi nu också få Vägval i skolans historia att behandla “frågor i tiden”. Till det retrospektiva vill vi nu öppna för också ett framåtblickande, där historien kan användas som grund för kloka beslut i framtiden: Vilka viktiga vägval har gjorts? Vad vet vi om bakgrund, motiv, alternativ?  Vi kommer att be våra skribenter i att kritiskt lyfta fram för- och nackdelar. Därmed vill vi få Vägval i skolans historia att bli en proaktiv aktör inför nya vägval.

Alla nummer från 3/2005 (med undantag av något enstaka nummer) till 4/2012 finns skannade och ligger på TAM Arkivs hemsida. Klicka på länken Vårt arkiv i den svarta vänsterspalten på Vägvals hemsida, klicka sen  på länk till TAM Arkiv,  sen på länken Vägval i skolans historia i högerspalten så hittar du de skannade tidskrifterna.

Årgång 1

Nr 1 – 2001

Håkan Andersson: Betygens urvalsfunktion – ett vägval

Ann-Katrin Hatje: Bristen på vägval i den svenska förskolans historia
under 1900-talet

Christer Hedin: Vägval i värderingsfrågor

Sven-Åke Johansson: Fristående skolor eller kommunala?

Torsten Lindblad: Engelska – vägvalet som försvann

Gunnar Åsén: Från ögats bildning till bildkommunikation – röster om bildämnet under 200 år

Hans-Erik Östlund: Vägen till gymnasieskolan

Solveig Paulsson: Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening

Nr 2 – 2001

Debattsidan (Anders Ternström)

Sonja Hjorth: Vägval- från regelstyrning till mål- och resultatstyrning

Per-Erik Eriksson: Särskolan – vårdinstitution eller skala?

Torsten Lindblad: Från grammatikplugg till muntlig färdighet – vägval i den svenska språkundervisningen

Bert Mårald: Historieämnets marginalisering

Carl E. Olivestam: Vägval och aktörer på skolans arena

Jan Stigare: Kan skolor drivas på entreprenad?

Nr 3 – 2001

Annika Andrae-Thelin: Åldersblandat – undantagsväg eller framtidsspår?

Ann-Katrin Hatje: Den svenska daghemsmodellens födelse
under 1960- och 1970-talen

Kerstin Mattsson: Det viktiga valet av väg – några noteringar om den svenska studie och yrkesvägledningen för ungdom

Carl E. Olivestam: Värner – Wärnersson

Per Reinolf: ”Ska avtalen styra 90-talets skola?”

Gunilla Runnquist: Ompröva – och lära nytt for att nå framgång

Jan Stigare: Skolan och ungdomspucklarna

Nr 4 – 2001

Åke Danielsson: Skall det finnas särskilda skolbibliotek? Vägval i skolbibliotekens historia

Lars Magnus Engström: Från gymnastik till idrott och hälsa

Anders Franzén: Amu + Komvux blev aldrig sant. Ett vägval inom vuxenundervisningen

Peter Holmberg: Lärlingsutbildning i och utanför gymnasieskolan?

Elisabeth Nilfors: Skolchefernas intåg och uttåg

Årgång 2

Nr 1 – 2002

Lars Hallberg: Nar staten släppte greppet om läromedlen

Hans Hamber: Valet mellan att undervisa i ämnen var för sig och att undervisa samlat

Ulla Johansson: Läroverksvägen 1927-1960 – ett val for flickor?

Sven-Arne Larsson: Den lägre ingenjörsutbildningen – en avslutad epok?

Gun Malmgren: Svenskämnets förvandlingar – några vägval

Gunnar Richardson: Då disciplin blev ett fult ord – det pedagogiska klimatskiftet efter andra världskrigets slut

Nr 2 – 2002

Sven-Eric Henricson: Förändringens vindar och lärarfortbildningen

Sven-Åke Johansson: Små klasser eller specialundervisning?
Vad skall begränsade resurser användas till?

Gudrun Malmer: Från kulram till datorer

Solveig Paulsson: Du-reformen i skolan

Kerstin Thoursie: Påverkar EU-medlemskap svensk utbildning?

Nr 3 – 2002

Debattsidan (Kent Hägglund)

Sören Levén: MUT -projektet – ett trauma

Ingrid Lindskog: När en katalog med huvudmoment inte längre styr undervisningen

Per Acke Orstadius: Ödesdigra val för ekonomiundervisningen

Hans-Erik Östlund: Kommentar till Orstadius’ artikel

Jöran Westerström: Vägval inom biologiundervisningen ur en lärares perspektiv

Nr 4 – 2002

Sven-Åke Johansson: Skolämnens och metoders kyrkogård: Inledande artikel

Hans Hamber: Behöver barn lära sig om barn?

Per Settergren: Tillvalsämnet Konst

Boo Sjögren: Kursutformad gymnasieskola – bakgrund och utveckling under första delen av 1990-ta1et

Lennart Teveborg: Specialskolan – en viktig del av del allmänna skolväsendet

Carl Magnus Wendt: Metodernas kyrkogård

Årgång 3

Nr 1 – 2003

Bertil Bucht: Världen i svensk skola – några vägval under 1900-talets EU-anknytning

Ingrid Pramling Samuelsson: Dialogpedagogikens uppgång och fall?

Per Settergren: Nar modersmålet blev svenska. Med fokus på realskolan och grundskolans högstadium

Solveig Paulsson: Skolämnens och metoders kyrkogård: Skolträdgårdsundervisning

Hans-Erik Östlund: Skolämnens och metoders kyrkogård:
Konst- och musikhistoria – ett ämne som försvann

Nr 2 – 2003

Torsten Husén: Skolans arbetsklimat: Vad har hänt med betingelserna?

Olof Marcusson: När 1993 års riksdag valde värdegrund
– Några minnesanteckningar

Ingela Nyman: Språkvalens explosion

Nils Slunga: Vägval med finska som hemspråk

Bengt Thelin: En emancipationshistoria (SO:s tillkomst)

Nr 3 – 2003

Sven-Åke Johansson: Vägval? Eller bara förändring?

Bengt Göransson: Skolan och kampen om makten

Ella Fredriksson: Hembygdsundervisningen under 40- och 50-talen

Olof Marcusson: Nar 1993 års riksdag valde betygssystem – Några minnesanteckningar

Per Acke Orstadius: Om myt, MUT och moras

Sven-Erik Wallin: Nar förhandlingskulturen bröt in i skolan – ett paradigmskifte sett ur statens perspektiv

Nr 4 – 2003

Harry Arvidsson: Skolslöjdens vägval under 125 år

Ragnar Eliasson: Granskning av skolor: kommunens uppgift och statens?

Andreas Fejes: Kvällsgymnasier – resultatet av ett vägval i vuxenutbildningens historia

Hans-Åke Öström: Studiestödets ideologi

Martin Järnek: Arbetslivsorientering – ett ämne på skolämnenas kyrkogård

Årgång 4

Nr 1 – 2004

Anita Ferm: Från gymnasieskola till högskolan

Lena Hammarberg: Hälsa – en fråga om individens val?

Solveig Paulsson: Lärarna och skolans styrning

Per Settergren: Skolans arbetsklimat: Vad händer i klassrummen?

Studiestödet än en gång (repliker)

Nr 2 – 2004

Eva Durhán: Från Hermodselev till distansundervisning pa nätet

Sven-Åke Johansson: Historieundervisningen – var det bara krig och kungar?

Solveig Paulsson: Vem skall styra skolan – staten, kommunen eller lärarna?

Rolf Ornbrant: Centralt ledd utveckling eller lokal kreativitet?

Lars Werner: Rätten att välja skola – ett segt vägval

Nr 3-4 – 2004

Beatrice Ask: Läroplansarbetet för en ny tid

Inger Davidson: Skolan och etiken

Odd Eiken: Är tvärsäkerhetens tid äntligen förbi?

Bengt Göransson: Skolan och kampen om makten

Lena Hjelm-Wallen: En sammanhå1len lärarutbildning

Larz Johansson: ”Vägval” eller ett naturligt följdbeslut?

Ulf Larsson: Folkhögskolans statsbidragssystem

Agneta Rehnvall: Kan sexåringar gå i skolan?

Gunnar Richardson: Kloka vägval – och ett tveksamt

Erland Ringborg: Lärarutbildningen – mellan skolpolitik och högskolepolitik

Ingegerd Wärnersson: Skolans värdegrund

Årgång 5

Nr 1-2 – 2005

Introduktion och presentation av författarna

Monica Boye-Møller: 40 år med SFI

Mats Ekholm: Samverkan i styrningen

Ann-Margret Fris: Tensta gymnasium – 20 år

Hans Hamber: Valet av tidpunkt för skolstarten

Peter Holmberg: Vägval i yrkesutbildningen

Lars-Olov Lernberg: Från undervisning i kristendom till livskunskap

Boo Sjögren: Myndighet för EU-programmet

Kerstin Thoursie: Valda och bortvalda vägar för gymnasieskolan

Birgitta Ulvhammar: Gymnasial yrkesutbildning i en föränderlig värld

Harry Östlund: En länsskolinspektörs vägval

Kallelse till Föreningens årsmöte 26 april 2005

Inbjudan till konferens om språkens situation i ungdomsskolan och vuxenutbildningen

Nr 3 – 2005

Föreningen för svenska undervisningshistoria på nätet

Solweig Eklund:  Fritidspedagogernas intåg i skolan

Ewa-Stina Hultinger: Särskolans utveckling under två sekler

Mats Myrberg: Läs- och skrivpedagogiska perspektiv på
lärarutbildningen 1975-2005

Tjia Torpe: Ingenting är omöjligt – om att läsa med öronen och fingertoppar

Anna Maria Ursing: Skönlitteraturens lärarinnor – fantastiska fröknar

Information om föreningens årsmöte 26 april 2005

Årgång 6

Nr 1-2 – 2006

Nya redaktionens anmälan

Carl-Axel Axelsson: Engelska blir en del av folkundervisningen. Ett viktigt vägval för 50 år sedan

Karin Henriksson: EU och språken

Tommy Lagergren: Dåtid, nutid och framtid för språken i Sverige och Europa

Lars Göran Johansson: Näringslivets behov när det gäller engelskkunskaper

Nalin Pekgul: Det är härligt att ha två språk!

Bo Strömstedt: Som ett yrväder en aprilafton – en påminnelse om det svenska språkets rikedom och hemligheter

Register 2005 (årgång 5)

Information om föreningens årsmöte 25 april 2006

Nr 3-4 – 2006

Mats Ekholm: Den hållbaraste läroplanen – 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor

Gunnar Richardson: Lgr 62 – en demokratisk grundskola och en skola för alla

Hans Hamber: Lgr 69 – den andra i ordningen av grundskolans läroplaner

Sven-Åke Johansson: Lgr 80 – grundskolans tredje läroplan

Kerstin Thoursie: De obligatoriska skolformernas läroplan – Lpo 94

Lennart Cervall: Läroplansrevisionen inför Lgy 70

Sven Salin: Läroplan för kommunala vuxenutbildningen – Lvux 82

Sonja Hjorth: 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)

Årgång 7

Nr 1 – 2007

Kallelse till Föreningens årsmöte 26 april 2007

Redaktören har ordet

Presentation av medverkande i detta nummer

Agneta Linné: Några vägval i lärarutbildningens historia

Solweig Eklund: En lärarutbildning i förändring

Solveig Paulsson: Utbildad för 1919 års undervisningsplan – lärare med 1962 års läroplan för grundskolan

Mikael Alexandersson: Vägval i riktning mot praxisnära forskning

Gunnar Berlin: Lärarutbildning på export

Inbjudan till konferens 26 april 2007

Nr 2-3 – 2007

Redaktören har ordet

Donald Broady – Esbjörn Larsson: Utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten och bildandet av en nationell forskarskola i utbildningshistoria

Eva Gullberg: Vägval i riktning mot välnärda barn

Lars-Erik Hanssen: Arkiven på webben – ett nytt projekt om utbildningshistoria

Göran Hägg: Svenska läroböcker igår och idag

Nils Westberg: Den gemensamma referensramen – en pedagogisk utopi

Nils Zandhers: Här gäller liv och växt. Folkhögskolans historia

Nr 4 – 2007

Redaktören har ordet

Leif Danielsson: Kursplanernas betydelse i svensk skola

Solveig Paulsson: Skoldemokrati – försök i Eiraskolan under 1960-talet

Gunnar Richardson: När rottingen ställdes i skamvrån – om disciplinfrågan i efterkrigstidens skoldebatt

Arne Övrelid: “Om Scholæ-Disciplinen ock des des Jurisdiction” En tillbakablick på riktigt gamla tiders ordning

Nr 1 – 2008

Redaktören har ordet

Karin Hjälmeskog: Hem och konsumentkunskap – förändring med förhinder?

Leif Jarlén: Framväxt och utveckling av ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan

Olof G Jonsson: Skolplanschernas historia

Åsa Morberg: Ger den vetenskapligt baserade lärarutbildningen en mera arbetsam första tid i yrket? Behöver nyblivna lärare stöd?

Solveig Paulsson: Gymnastik i skolan. Från 1842 års exercis över “Lek och idrott” till 1962 års undervisning i dans

Nr 2-3 – 2008

Redaktören har ordet

Sven-Åke Johansson: Om valfrihet och fristående skolor –

några vägval inom utbildningspolitikenJan Damgren: Föräldrars val av fristående skolor

Stig Johansson: En frihetlig skola

Ingrid Mattsson: Den kooperativa friskolan

Ingrid Nilsson: Behövs det forskning om fristående

skolor?Alf Uddholm: Några vägval och deras effekter

Nr 4 – 2008

Redaktören har ordet

Mats Ekholm: Rektor i ett historiskt perspektiv

Jonas Östberg – Anders Sjölander: Statliga strategier för skolutveckling – några erfarenheter

Agneta Nilsson: Undervisning om sexualitet och samlevnad – motiven har förändrats över tid

Inga Wernersson: Vägval i genusordningen

Register över artiklar 2001-2008

Nr 1 – 2009

Redaktören har ordet

Bertil Bucht: Åtta år och 150 artiklar

Gunnar Richardson: Papister och hedningar som kristendomslärare

Alf Uddholm: Forskarspråk – ett vägval

Per-Olof Erixon: Den svenska skolan betraktad i romanens prisma

Kallelse till Föreningens årsmöte 21 april 2009, kl. 18.00

Inbjudan till konferens 23 april 2009

Nr 2 – 2009

Redaktören har ordet

Lena Bronäs: Från demokrati som lydnadsinstrument till demokrati som deliberation

Lena Hammarberg: Skolhälsovården och den statliga tillsynen

Henrik Edgren: Läsebok för folkskolan – En nationell och nordisk medborgerlig kanon för det sena 1800-talets folkskolebarn

Föreningens årsmöte 21 april 2009

Meddelanden: 1. Inbjudan till seminarium 19 november 2009
2. Information om utbildningshistorisk konferens

Nr 3-4 – 2009

Redaktören har ordet

Britt Tellgren: Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare – kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

Ann-Katrin Hatje: Beprövad erfarenhet och vetenskapssyn i förskolan

Ingrid Pramling Samuelsson & Jan-Erik Johansson: Från observation till dokumentation i förskolans praktik?

Maria Folke-Fichtelius: Förskola på gränsen

Johannes Westberg: Förskolorna som försvann. Småbarnsskolornas marginalisering, 1860-1937

Inbjudan till seminarium 19 november 2009

Nr 1 – 2010

Redaktören har ordet

Mats Björnsson: Elva år med Skolverket – en myndighet under påverkan

Maria Hedefalk: Undervisning för hållbar utveckling i svensk förskola

Joakim Landahl: Pedagogiska skrifter – ett bildningsprojekt

Christine Quarfood: En fläkt av Montessorianda: mellankrigstidens svenska Montessoridebatt

En seminariedag om Skolan förr, nu och i framtiden

Kallelse till Föreningens årsmöte 14 april 2010

Nr 2 – 2010

Redaktören har ordet

Christina Gustafsson: Varför finns ingen debatt kring montessoripedagogiken?

Gunnel Colnerud: Tillåts läraryrket att bli en profession?

Peter Hasselskog: Slöjdämnet och genus – att gestalta, anpassa eller medvetandegöra?

Verksamhetsberättelse för 2009

Protokollet från årsmötet 14 april 2010

Inbjudan till Campus Blåsenhus i Uppsala

Nr 3-4 – 2010

Redaktören har ordet

Vägvals förste redaktör har ordet

Gunnar Richardson: Enhetsskolebygget – “en föräldrarnas egen skolreform”

Henrik Román: 1950-talsdebatten kring enhetsskolan i Stockholms stadsfullmäktige

Ingemar Emanuelsson: Enhetsskolan och specialpedagogik

Magnus Hultén: Yrkesämnet som blev obligatoriskt: Teknikämnets etablering och förändring i grundskolan 1965-1967

Ett besök på Campus Blåsenhus i Uppsala

Presentation av Föreningen för svensk undervisningshistoria

Nr 1 – 2011

Redaktören har ordet

Jörgen Mattlar: Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys

Daniel Nilsson Ranta: Norrbottens arbetsstugor var en god gärning – men för vem?

Björn Olsson: Universitetet och de lokala aktörerna

Anna Johnsson Harrie: Politiska vägval på läroboksmarknaden

Kallelse till Föreningens årsmöte 13 april 2011

Föreningens verksamhetsberättelse för 2010

Nr 2 – 2011

Redaktören har ordet

Guadalupe Francia: Likvärdighetens vägval

Johanna Ringarp: Utbildningspolitik i förvandling. Exemplet kommunaliseringen av lärarkåren

Anders Trumberg: En skola i förändring – 20 år av valfrihet

Ulrika Tornberg: Språket som form eller funktion – Ett återkommande vägval för språkundervisningen

En seminariedag om Matematiken i skolan

Föreningens årsmöte 13 april 2011

Nr 3-4 – 2011

Redaktören har ordet

Inger M Andersson: Undervisningen och internationaliseringen

Karin Hjälmeskog: Kerstin “den första” och den husliga utbildningen

Ulf P Lundgren: Skolans huvudmannaskap och styrning: ansvarsfördelning mellan stat, kommun och fristående skolor

169 texter om vägval under 11 år med Vägval i skolans historia

Nr 1 – 2012

Redaktören har ordet

Andreas Bergh: Kvalitetsbegreppet – en central drivkraft i en förändrad syn på utbildningen

Lena Persson: Samhällskunskap blir ett eget gymnasieämne – en genomgång av offentliga dokument

Daniel Sundberg: Vägval i läroplanernas historia – noteringar om kunskap och tid

Kallelse till årsmöte 19 april 2012

PM ang. föreningens medlemsantal

Nr 2-3 – 2012

Redaktören har ordet

Lena Hammarberg: Skolhälsovården i backspegeln

Esbjörn Larsson: Nittio år i undervisningshistoriens tjänst

Anna Larsson – Björn Norlin: Den svenska skolgårdens historia

Berit Lundmark: Äta för stunden eller för livet? En reflexion över skolmåltidens historia

Johannes Westberg: 1800-talets ideala folkskolhus

Rapport från årsmötet

Nr 4 – 2012

Redaktören har ordet

Sven-Gustaf Edqvist: Svensklärarföreningen 100 år – några minnen från 50

Esbjörn Larsson: Växelundervisningen – ett vägval?

Lena Persson: Samhällskunskapens väg till ett eget ämne i gymnasiet

Henrik Román: Friskolor som en del av kommunalpolitiken

Kallelse till årsmötet 17 april 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »