Föreningens stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA

(1981.04.24 och 1982.04.29)

1 §

Föreningen för svensk undervisningshistoria har till uppgift att:

 1. Verka för svensk pedagogikhistorisk forskning,
 2. Utge och tillhandahålla skrifter om svenska personer, institutioner, idéer och strävanden av betydelse såväl för den andliga odlingen i allmänhet som särskilt för fostran, undervisning och utbildning; nämnda uppgift avser främst utgivandet av publikationsserien ”Årsböcker i svensk undervisningshistoria”,
 3. Främja insamling av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen rörande den svenska undervisningens och utbildningens historia.

2 §

Medlem i föreningen är person eller institution som erlägger fastställd avgift. Medlem erhåller föreningens publikationer för året.

3 §

Föreningens beslutande organ är årsmötet och extra föreningsmöte. Årsmötet skall hållas före april månads utgång. Extra föreningsmöte skall hållas, om föreningens styrelse finner det erforderligt eller om minst tio föreningsmedlemmar för anmält ärende framställt skriftlig begäran härom hos styrelsen.

Kallelse till föreningsmöte ombesörjs av styrelsen och sker genom personlig postförsändelse till varje medlem senast två veckor före utsatt datum.

4 §

 1. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 2. val av ordförande och sekreterare för mötet,
 3. val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet,
 4. fråga om kallelse till mötet utfärdats i behörig ordning,
 5. fråga om ansvarsfrihet med anledning av styrelse och revisionsberättelser,
 6. val av funktionärer i föreningen, nämligen a. föreningsordförande och tillika ordförande i föreningens styrelse, b. ytterligare fyra styrelseledamöter och tre suppleanter, c. två revisorer och en suppleant, d. tre ledamöter och en suppleant i valnämnden,
 7. fastställande av årsavgiftens storlek,
 8. fastställande av arvoden till vissa funktionärer,
 9. övriga ärenden.

5 §

Vid extra föreningsmöte skall behandlas i 4 § under punkterna 1, 2 och 3 angivna ärenden samt anmält ärende.

6 §

På föreningsmöte har varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången vid lika röstetal avgörs genom lottning. Omröstning sker öppet. Dock skall omröstning ske med slutna sedlar, om någon medlem önskar det.

Medlem som deltar i föreningsmöte får representera högst en frånvarande medlem genom fullmakt.

7 §

Mandattiden för föreningens funktionärer omfattar tiden från ett årsmöte fram till och med nästföljande årsmöte.

8 §

Mellan årsmötena handhas föreningens löpande verksamhet av styrelsen. Denna får besluta i alla frågor som ej enligt stadgan skall avgöras av föreningsmöte eller av sådant förbehållits till eget avgörande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, redaktör, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott om tre personer. Utskottet är ansvarigt inför styrelsen för de åtgärder det vidtar.

Ordföranden, och vid förfall för denne vice ordföranden, sammankallar styrelsen, så ofta föreningens angelägenheter kräver det. Kallelse skall utfärdas senast två veckor före utsatt datum. Vid förfall för styrelseledamot skall suppleant kallas.

Styrelsen är beslutsmässig, när minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder.

9 §

Ordföranden har att representera föreningen.

Redaktören har att handlägga och i styrelsen föredra ärenden rörande utgivningen av föreningens årsböcker, svara för utsändandet av volymerna till föreningsmedlemmarna samt, vid lämplig tidpunkt i samband med distributionen, infordra årsavgifterna. Han skall därjämte tillsammans med kassaförvaltaren se till att föreningens medlemsregister hålls aktuellt.

Kassaförvaltaren har att svara för föreningens bokföring och uppgörandet av bokslut. Efter medgivande av styrelsen kan kassaförvaltaren vid behov anlita medhjälpare för hithörande arbetsuppgifter.

Föreningens firma tecknas var för sig av ordföranden, kassaförvaltaren eller, efter styrelsens medgivande, av kassaförvaltarens medhjälpare.

10 §

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.

Styrelsen avger för varje verksamhetsår berättelse, som jämte räkenskaper, protokoll och övriga handlingar för året överlämnas till revisorerna före februari månads utgång.

Styrelsens berättelse bifogas kallelse till årsmötet.

11 §

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av revisorerna, som har att senast den 15 mars avge berättelse jämte förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

12 §

Valnämnden har att bereda frågor angående val av funktionärer i föreningen.

Nämndens förslag bifogas kallelse till årsmötet.

13 §

Förtjänta personer såväl inom som utom föreningen kan kallas till hedersledamöter. Avgående ordförande i föreningens styrelse kan kallas till hedersordförande. Beslut om kallelse fattas av årsmötet.

14 §

Ändring i denna stadga kräver beslut av två på varandra följande föreningsmöten. Mellan de båda mötena skall förflyta minst en månad. På det sist hållna mötet krävs minst två tredjedelars majoritet för bifall till föreslagen ändring.

15 §

Rätten att besluta om föreningens upplösning tillkommer föreningsmöte. För giltighet av beslut härom gäller samma villkor som ifråga om stadgeändring.

Därest föreningen upplöses skall, efter beslut med minst två tredjedelars majoritet på föreningsmöte, befintliga tillgångar användas till syfte, som anknyter till föreningens i 1 § angivna uppgifter.

Translate »