Stig G. Nordström (1930-2023)

SARA BACKMAN PRYTZ & ESBJÖRN LARSSON

Stig G. Nordström föddes i Stockholm 1930. Efter avlagd studentexamen vid läroverket i Skellefteå utbildade han sig till folkskollärare. Stig utvecklade tidigt i sin lärarbana ett särskilt intresse för utbildningen av barn med intellektuell funktionsnedsättning, och vidareutbildade sig till det som vid tiden hette särskollärare.

Detta intresse ledde vidare till fördjupade studier i pedagogik och psykologi vid Uppsala universitet, där han sedermera år 1968 disputerade på avhandlingen Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921 – utvecklingen i relation till differentieringsproblemet. Avhandlingen, med sitt betydelsefulla bidrag till ett fram till dess eftersatt område inom svensk utbildningshistoria, publicerades i serien Årsböcker i svensk undervisningshistoria, utgivna av föreningen för svensk undervisningshistoria, en förening som kom att betyda oerhört mycket för Stig under hela hans levnad. Stig valdes till redaktör för årsboksserien 1972 och upprätthöll sedan det uppdraget fram till 2020, med endast ett kortare uppehåll mellan åren 1980 och 1983. Under denna period gavs inte mindre än 68 böcker ut i årsboksserien, vilket gjorde Stig till den årsboksredaktör som givit ut flest böcker.

Utgivningen vilade till stor del på Stigs engagemang där han aktivt sökte upp presumtiva författare. Bland de årsböcker som Stig var mest stolt över kan nämnas Torsten Huséns & Kjell Härnqvists Begåvningsreserven: en återblick på ett halvsekels forskning och debatt (2000) som fick stort genomslag även utanför föreningens medlemsskara. Utöver arbetet som redaktör var Stig även aktiv i föreningens styrelse. Stigs långvariga och omfattande engagemang inom föreningen kan inte understrykas nog. Vi är många som är tacksamma över de betydande insatser Stig gjort, inte bara för föreningen och årsboksserien, utan även för den utbildningshistoriska forskningens framväxt i Sverige.

Stig valdes år 2022 till hedersledamot av Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Vännerna i föreningen,
Genom Sara Backman Prytz och Esbjörn Larsson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *