Etikettarkiv: Moralbetyg

Inledning

JONAS QVARSEBO

Fostran har, jämte kunskapsförmedling, alltid varit en central aspekt av skolans verksamhet. Skolans fostran av eleverna inrymmer många olika processer, beroende på tidsperiod och samhällskontext. Det kan röra sig om allt från mer hårdföra metoder, exempelvis aga och stränga förmaningar, till mildare förfaringssätt där man mer betonar saker som personlighetsutveckling, råd och stöd. Beroende på perspektiv kan skolans fostrande verksamhet beskrivas med hjälp av olika begrepp, som just fostran eller som karaktärsdaning, personlighetsutveckling, värdegrundsarbete med mera. I detta temanummer utgår vi från begreppet disciplinering som ett paraplybegrepp för många olika typer av fostran som har använts inom skolan.

Fortsätt läsa Inledning

Flit, ordning och uppförande – att betygsätta moral

GERMUND LARSSON

På senare år har det rests förslag på att man inom svensk skola ska införa ordningsomdömen eller uppförandebetyg. Ett återkommande argument som anförs är att det skulle leda till att stävja oordning, bråk och stök inom skolorna. Tanken om att betygsätta elevers uppförande och i förlängningen deras moral är inte ny. Historiskt sett har betygsättning av uppförande och moral varit en självklar del av de repressiva disciplinåtgärderna inom skolan.Syftet med det här bidraget är att belysa denna moraliska betygssättning ur ett historiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på kopplingar mellan folkskola och läroverk, moralbetygets roll, betygsättningens problematik och avslutningsvis varför uppförandebetygen avskaffades.

Fortsätt läsa Flit, ordning och uppförande – att betygsätta moral